Договір публічної оферти -

Договір публічної оферти

ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ

про надання послуг

Товариство з обмеженою відповідальність  «ПЕДІАТРІЯ З ЛЮБОВ’Ю» (надалі «Виконавець»), в особі директора Бабич Лідії Юріївни, яка діє на підставі Статуту , пропонує необмеженому колу фізичних осіб, укласти Договір про надання послуг (надалі «Договір») на нижчевикладених умовах:

Термінологія

“Послуги” – перелік медичних та інших послуг, що надаються Виконавцем в порядку та на умовах, визначених цим Договором та Переліком послуг, що розміщений на Сайті Виконавця, а також в інших місцях, передбачених законодавством (надалі – Перелік послуг).

“Публічна оферта” – пропозиція Виконавця (викладена на Сайті Виконавця), адресована необмеженому колу фізичних осіб укласти даний Договір на визначених умовах.

“Cайт Виконавця” – веб-сторінка в мережі Інтернет, за адресою https://iloveyoudoc.com.ua/, яка є офіційним джерелом інформування Пацієнтів/Законних представників про Виконавця та Послуги, що ним надаються.

“Акцепт” – повне, безумовне та беззастережне приняття Пацієнтом/Законним представником, умов Публічної оферти, в формі даного Договору. Акцепт здійснюється шляхом оплати Послуг Виконавця або шляхом заповнення, підписання та передачі Пацієнтом/Законним представником Виконавцю письмової Анкети, примірник якого знаходиться безпосередньо за місцезнаходженням Виконавця.

“Виконавець” – Центр “Педіатрія з любов’ю”, ФОП Бабич Лідія Юріївна 

“Пацієнт/Законний представник”* – фізична особа, яка акцептувала Публічну оферту Виконавця, викладену у цьому Договорі.

Сторони – Пацієнт/Законний представник, та Виконавець.

* Сторони розуміють, що поняття «Пацієнт/Законний представник» в цьому Договорі вживається одночасно, оскільки Пацієнтом може виступати неповнолітня, малолітня особа,  цивільна дієздатність яких обмежена і в інтересах якої має діяти її Законний представник. У випадку якщо Пацієнтом виступає неповнолітня, малолітня особа, права та обов’язки, визначені цим Договором, автоматично покладаються на її Законного представника.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

Даний Договір є публічним договором (надалі іменується – Договір), який вважається укладеним між Виконавцем, з однієї сторони, Пацієнтом/Законним представником, з іншої, з моменту Акцепту останнім умов та положень даного Договору.

В порядку та на умовах, визначених цим Договором, Виконавець зобов’язується надати Пацієнту Послуги, а Пацієнт/Законний представник зобов’язується прийняти їх.

Послуги надаються на підставі цього Договору. Діями, що свідчать про згоду дотримуватись умов цього Договору є Акцепт Пацієнтом/Законним представником умов даного Договору.

Виконавець може надавати послуги в очному порядку, за допомогою мережі Інтернет, телефонної та/або комп’ютерної мережі.

Місцем надання Послуг вважається місцезнаходження Виконавця (Україна, м. Київ,проспект Науки 55а). За домовленістю Сторін, Послуги можуть надаватися за місцезнаходженням Пацієнта/Законного представника.

Послуги надаються протягом робочого часу Виконавця.

ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

Пацієнт/Законний представник, має право:

3.1.1. Отримати Послуги Виконавця належної якості.

3.1.2. Отримувати достовірну та повну інформацію про стан здоров’я Пацієнта, у тому числі ознайомлюватись з відповідними медичними документами, що стосуються його здоров’я, які зберігаються у Виконавця.

3.1.3. Отримувати достовірну та повну інформацію про протипоказання, можливі ускладнення та ризики (в тому числі для життя та здоров’я), прогноз можливого розвитку захворювання при наданні медичних послуг Пацієнту.

3.1.4. Вимагати заміни Лікуючого лікаря.

3.1.5. Мати право на таємницю про стан здоров’я Пацієнта, факт звернення за медичною допомогою, діагноз, а також про відомості, одержані при його медичному обстеженні.

3.2. Пацієнт/Законний представник, зобов’язується:

3.2.1. Надавати повну та достовірну інформацію та документи, необхідні для ідентифікації Пацієнта/Законного представника, в тому числі для заповнення Анкети.

3.2.2. Неухильно дотримуватись усних чи письмових приписів і рекомендацій лікарів та інших спеціалістів Виконавця.

3.2.3. Надавати оригінали чи копії документів, що містять інформацію про стан здоров’я Пацієнта, які необхідні Виконавцю для надання йому медичних послуг.

3.2.4. Оплачувати вартість Послуг в порядку та на умовах, визначених цим Договором.

3.2.5. До початку надання медичних послуг повідомити Виконавцю весь перелік лікарських засобів, які застосовує Пацієнт, а також про всі відомі хвороби, вади, алергічні чи специфічні реакції на лікарські засоби і продукти харчування та іншу суттєву інформацію про стан здоров’я Пацієнта.

3.2.6. У разі порушення або неможливості дотримання Пацієнтом плану лікування повідомити про це Виконавця.

3.2.7. Повідомляти Виконавця про покращення або погіршення самопочуття Пацієнта, появу або зникнення симптомів та іншу інформацію про зміни стану здоров’я Пацієнта протягом строку лікування.

3.3. Виконавець має право:

3.3.1. Залучати третіх осіб для надання Послуг, які мають необхідну кваліфікацію.

3.3.2. В разі запізнення Пацієнта/Законного представника, на понад ⅓ від загальної тривалості консультації,  в односторонньому порядку змінити термін надання Послуг, або відмінити надання таких Послуг.  При цьому при наступному зверненні до медичного центру вартість послуги “консультація лікаря” однократно зросте в ціні на 50%. 

3.3.3. Перевіряти надану Пацієнтом/Законним представником, інформацію, а також виконання Пацієнтом умов Договору.

3.3.4. Призупинити надання Послуг Пацієнту на період перевірки виконання Пацієнтом/Законним представником умов Договору, в разі виникнення, або  обґрунтованих сумнівів у належному виконанні, або у порушенні Пацієнтом/Законним представником умов цього Договору.

3.3.5. Відмовити Пацієнту/Законному представнику, у наданні Послуг та припинити дію цього Договору.

3.3.6. Вимагати від Пацієнта/Законного представника, виконання умов цього Договору.

3.3.7. Проводити акції, надавати знижки, впроваджувати програми лояльності, спеціальні бонусні програми тощо в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

3.4. Виконавець зобов’язується:

3.4.1. Забезпечувати Пацієнту можливість отримання Послуг належної якості відповідно до цього Договору та чинного законодавства України.

3.4.2. Надавати Пацієнту Послуги з урахуванням положень Закону України «Про захист персональних даних», принципів збереження та нерозголошення лікарської та/або конфіденційної інформації.

3.4.3. Забезпечувати Пацієнту/Законному представнику, можливість отримання інформації з питань надання Послуг та Акційних пропозицій.

3.4.4. Приймати до розгляду письмові пропозиції Пацієнта/Законного представника, щодо покращення та якості надання Послуг.

ЦІНА ДОГОВОРУ ТА ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ОПЛАТИ

4.1. Ціна цього Договору визначається, як сума наданих Пацієнту Виконавцем та прийнятих ним/Законним представником Послуг. Ціна Договору може також визначатися, як сума заздалегідь замовлених Пацієнтом/Законним представником Послуг.

4.2. Вартість кожної Послуги визначається згідно з Переліком послуг на дату надання Пацієнту такої Послуги.

4.3. Оплата наданих Послуг здійснюється Пацієнтом/Законним представником після надання Послуги в той самий день. За домовленістю, Сторін оплата Послуг може здійснюватися до їх надання.

ПОРЯДОК НАДАННЯ ТА ПРИЙМАННЯ-ПЕРЕДАЧІ ПОСЛУГ

5.1. Послуги надаються медичними працівниками та  спеціалістами Виконавця, які мають відповідну спеціальну освіту і відповідають єдиним кваліфікаційним вимогам відповідно до законодавства України.

5.2. До початку надання медичних послуг Лікуючий лікар повідомляє Пацієнту/Законному представнику перелік, склад та вартість всіх медичних послуг, надання яких Пацієнту Лікуючий лікар вважає доцільним, та в усній формі погоджує із Пацієнтом/Законним представником перелік та вартість всіх медичних послуг, які будуть надані Виконавцем Пацієнту за призначенням цього Лікуючого лікаря.

5.3. Послуги надаються за попереднім записом, який здійснюється за телефоном або на сайті. Надання Послуг без попереднього запису можливо виключно у випадках відсутності попереднього запису на цей час інших Пацієнтів. Дата та час надання кожної Послуги погоджується між Виконавцем та Пацієнтом/Законним представником в усній формі.

5.4. Приймання-передача наданих Послуг здійснюється в кінці консультації, шляхом усного погодження.  При здійсненні оплати послуг Виконавець надає Пацієнту\Законному представнику касовий чек про оплату.  

ІНШІ УМОВИ

6.1. Порядок врегулювання спорів

6.1.1. Всі суперечки та спори, що можуть виникнути в процесі надання Послуг Виконавцем, у зв’язку з прийняттям, виконанням та/або порушенням положень цього Договору, врегульовуються шляхом проведення переговорів між Сторонами.

6.1.2. В разі недосягнення Сторонами згоди в результаті переговорів, Пацієнт/Законний представник, залишає за собою право на пред’явлення претензій, які обов’язково повинні бути розглянуті Виконавцем в розумні строки, з метою врегулювання суперечок та спорів в досудовому порядку.

6.1.3. В разі недосягнення Сторонами згоди в результаті переговорів та неможливості врегулювання конфлікту в досудовому порядку, всі спори та суперечки вирішуються в судовому порядку у відповідності до вимог чинного законодавства України.

6.2. Додаткові положення.

6.2.1. Виконавець залишає за собою право в односторонньому порядку вносити зміни до цього Договору.

6.2.2. Зміни до цього Договору оформляються шляхом оприлюднення нової редакції Договору на Сайті Виконавця і набирають чинності з моменту публікації.

6.2.3. Пацієнти вважаються повідомленими про внесені до Договору зміни з моменту публікації нової редакції Договору на Сайті Виконавця.

6.2.4. Внесені зміни до Договору, що набрали чинності, розповсюджуються на всіх Пацієнтів/Законних представників.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

7.1. Сторони несуть відповідальність передбачену чинним законодавством України.

7.2. Сторони не несуть відповідальність за порушення своїх зобов’язань за цим Договором, якщо воно сталося не з їх вини. Сторона вважається невинуватою, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів для належного виконання Договору.

7.3. Виконавець не несе відповідальність перед Пацієнтом/Законним представником за непрямий збиток (у тому числі за недоотриманий прибуток).

7.4. Виконавець не несе відповідальності, якщо це було зумовлено дією обставин непереборної сили (форс-мажору). Під обставинами непереборної сили маються на увазі: пожежі, землетруси, інші природні явища, стихійні лиха, дії третіх осіб, військові дії, прийняття законодавчих актів та інші незалежні від Виконавця обставини, які роблять неможливим своєчасне, повне та належне виконання Виконавцем своїх зобов’язань згідно Договору.

 7.5. Виконавець не несе відповідальності у разі виникнення ускладнень у Пацієнта або за шкоду, заподіяну життю та здоров’ю Пацієнта в результаті:

– невиконання Пацієнтом/Законним представником обов’язків, передбачених підпунктом 3.2.2. цього Договору, зокрема приписів і рекомендацій лікарів Виконавця, плану лікування, тощо;

– неповідомлення Пацієнтом/Законним представником суттєвої інформації про стан здоров’я Пацієнта;

– використання лікарських засобів та виробів медичного призначення неналежної якості або таких, що не призначені лікарями Виконавця;

– не повідомлення Пацієнтом/Законним представником інформації про Пацієнта, передбаченої п.п.  3.2.5.-3.2.7.  цього Договору;

– отримання медичної допомоги в інших закладах охорони здоров’я;

– розвитку захворювань чи патологій, які не пов’язані з наданням медичних послуг за цим Договором.

7.6.  Відповідальність Виконавця перед Пацієнтом/Законним представником, у випадку пред’явлення ним вимог/претензій про відшкодування шкоди та компенсації моральної шкоди в результаті ненадання та/або надання Послуг неналежної якості, що підтверджується висновком експерта з контролю якості, відшкодовується виключно в межах вартості відповідної Послуг, оплаченого Пацієнтом/Законним представником.

7.7. Виконавець не несе відповідальності за належне функціонування та доступність певних сегментів мережі Інтернет, які знаходяться поза контролем Виконавця.

7.8. Сторони розуміють і визнають, що невідповідність надання тієї чи іншої Послуги результату, що очікував та бажав отримати Пацієнт/Законний представник, при зверненні за наданням відповідної Послуги, саме по собі не є фактом надання такої Послуги неналежної якості.

СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ ТА УМОВИ ЙОГО ПРИПИНЕННЯ

8.1. Договір є публічним і безстроковим та діє до його припинення будь-якою зі Сторін у порядку, встановленому цим Договором або законодавством України.

8.2. Даний Договір публічно доводиться до відома усіх Пацієнтів/Законних представників шляхом його розміщення (оприлюднення) на сайті Виконавця.

8.3. Якщо за 30 (тридцять) днів до закінчення поточного календарного року жодна із Сторін письмово не заявить про намір розірвати цей Договір, то він вважається продовженим (пролонгованим) на наступний календарний рік на таких самих умовах. Така пролонгація строку цього Договору можлива без обмеження терміну.

8.4. Строк дії цього Договору може бути достроково припинений:

за вимогою однієї із Сторін, при цьому остання зобов’язана не пізніше ніж за 10 (десять) календарних днів письмово повідомити про це іншу Сторону;

за рішенням суду;

у випадку довго тривалості (більше двох місяців) форс-мажорних обставин;

у випадку припинення/зупинення дії Ліцензії на медичну практику;

у випадку, якщо Виконавець виявить, що дані, які містяться в Анкеті Пацієнта/Законного представника є неправдивими, Виконавець має право негайно припинити дію Договору, попередивши Пацієнта/Законного представника про це будь-яким доступним засобом зв’язку на власний вибір, зокрема, письмово, засобами електронної пошти, шляхом повідомлення на Сайті, тощо.

ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

9.1. Укладаючи цей Договір Пацієнт/Законний представника автоматично погоджується з повним та безумовним прийняттям положень цього Договору, затвердженого Виконавцем та оприлюдненому на сайті Виконавця.

9.2. Підписавши та заповнивши Анкету або оплативши Послуги Виконавця, Пацієнт/Законний представник надає дозвіл на збір та обробку персональних даних, зазначених у Анкеті для цілей, пов’язаних з наданням Послуг та в межах, визначених законодавством України.

9.3. Цей Договір є публічним відповідно до статей 633, 641 Цивільного кодексу України і його умови однакові для всіх Пацієнтів. Прийняття умов цього Публічного договору (акцепт) є повним і беззастережним і означає згоду Пацієнта/Законного представника з усіма умовами Договору без виключення і доповнення.

Акцепт цього Договору також свідчить про те, що Пацієнт/Законний представник розуміє значення своїх дій, всі умови Договору йому зрозумілі, Пацієнт/Законний представник не знаходиться під впливом помилки, обману, насильства, погрози, і тому подібне.

9.4. Дія цього Договору не розповсюджується на відносини між Сторонами, що врегульовані іншими договорами та угодами та власноручно підписані Сторонами.  

9.6. Будь-яка інформація, отримана Виконавцем від Пацієнта/Законного представника до, під час або після надання Послуг за цим Договором, вважається конфіденційною.

9.7. Виконавець гарантує, що всі відомості про Пацієнта/Законного представника, що містять лікарську та/або іншу конфіденційну таємницю, будуть використовуватись відповідно до принципів дотримання таких таємниць та відповідно до вимог законодавства України та міжнародного законодавства.

9.8. Визнання будь-якого положення або пункту даного Договору чи додатків до нього не дійсним, не впливає на дійсність інших положень і умов Договору. Цей договір регулюється чинним законодавством України.

9.9. Всі Додатки до Договору є невід’ємними частинами цього Договору та є обов’язковими для виконання та дотримання Сторонами.

9.10. Інформація про усі можливі Послуги міститься на Сайті Виконавця.

РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ

ТОВ «ПЕДІАТРІЯ З ЛЮБОВ’Ю»
Юридична адреса: 03083, м. Київ, пр. Науки, будинок 62А, 1-7
ІПН: 447537426509
Код ЄДРПОУ: 44753740
IBAN: UA273052990000026009046245908
В АТ КБ «ПРИВАТБАНК»
Директор: Бабич Лідія Юріївна
Загальна система оподаткування,
Платник ПДВ

Тел: 0972785304

Кошик